Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 sa konajú v sobotu 25.05.2019.

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o hlasovací preukaz pre voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky :

podatelna@banskabystrica.sk

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb t.j. najneskôr 03.05.2019.

 

Elektronická žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

- Meno a priezvisko

- Rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené

- Štátnu príslušnosť

- Adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

- Korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu.

 

Obec zašle voličovi hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.

Obec zašle hlasovací preukaz na dresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk „


 

Oznámenie kandidujúcim subjektom:

každej kandidujúcej politickej strane, politickému hnutiu alebo koalícii politických strán a politických hnutí (d'alej len "kandidujúci subjekt") bola v zmysle VZN 9/2017 na štyroch informačných stojanoch v hornej časti námestia SNP pred budovou Banskobystrického samosprávneho kraja pridelená rovnako vel'ká plocha, ktorá je označená číslom a názvom kandidujúceho subjektu. Výlepné plochy sú sprístupnené, pre ich využitie platia jednotlivé ustanovenia VZN 9/2017.


 
Výlepné plochy pre zverejnenie volebných plagátov
 Výlepné plochy Voľby do Európskeho parlamentu 2019.pdf (1 MB) (1 MB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov
 2017-9 VZN predvolebna_kampan.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 


139755457

TitulkaMesto
Úvodná stránka