Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Voľba hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta

 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici uznesením č. 1000/2018 - MsZ dňa 25.1.2018 v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra mesta na deň 24. apríla 2018.

 

Termín odovzdania písomnej prihlášky:

písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi zašle kandidát poštou alebo osobne doručí v zalepenej obálke označenej: „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ “ do 29. marca 2018 do 15:00 hod. na adresu:

Mestský úrad

Československej armády 26

974 01 Banská Bystrica

 

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne MsÚ v Banskej Bystrici.

 

Náležitosti písomnej prihlášky:

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

b) štruktúrovaný profesijný životopis,

c) overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

e) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

f) písomný súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na 23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

 

Kvalifikačné predpoklady a podmienky pre výkon funkcie hlavného kontrolóra:

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 

Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná najneskôr do 12. apríla 2018 komisia určená mestským zastupiteľstvom, ktorá oznámi výsledok posudzovania písomných prihlášok kandidátom na funkciu hlavného kontrolóra a tých kandidátov, ktorí splnili podmienky vyhlásené týmto uznesením, pozve na zasadnutie mestského zastupiteľstva konané dňa 24. apríla 2018.

 

Voľbu hlavného kontrolóra vykoná mestské zastupiteľstvo tajným hlasovaním. V zmysle § 18a ods.3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom.

 

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov. Nástup do práce je 1. máj 2018 na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej s Mestom Banská Bystrica.


 

dnes je: 20.3.2019

meniny má: Víťazoslav, Klaudius

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

127607303

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka