Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Úrady a inštitúcie v meste

ÚRADY A INŠTITÚCIE V MESTE BANSKÁ BYSTRICA

 

> Verejný ochranca práv (Ombudsman)

 

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Námestie SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/4325111
web: www.vucbb.sk
e-mail: podatelna@vucbb.sk

 


Mestský úrad Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/4330 321, 322, 323
web: www.banskabystrica.sk
e-mail: podatelna@banskabystrica.sk , info@banskabystrica.sk

 Okresný úrad Banská Bystrica
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
tel.: 048 /4306 111, fax.: 048/4 113 632
web: www.minv.sk
e-mail: prednosta@bb.vs.sk

 

 

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky - pracovisko Banská Bystrica
Lazovná 9
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/4156157, fax: 048/4156156
web: www.prezident.sk
e-mail: stanislav.liska@prezident.gov.sk
 

 


Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
tel.: 048/4143514, fax.: 048/4142642
web: www.vzbb.sk
e-mail: ruvz@vzbb.sk

 

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
web: www.nspbb.sk

 

 

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
web: www.suscch.eu

 

 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR)
Pracovisko Banská Bystrica
Námestie Ľ. Štúra 1, P. O. Box 35
974 05 Banská Bystrica
tel.: (+421) 048-4136146
fax: (+421) 048-4136149
web: www.sacr.sk
e-mail: sacr@sacr.sk

 

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Zastúpenie pre región Banská Bystrica a Žilina
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
web: www.sario.sk
E-mail: regiony@sario.sk

 

 

Podnikateľské a inovačné centrum Banská Bystrica
BIC Banská Bystrica s.r.o. 
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
tel.: 048/471 64 11, 414 80 25 - 26
fax: 048/471 64 18
web: www.e-inkubator.sk
e-mail: bicbb@bicbb.skk

 

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)
Banskobystrická regionálna komora
Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
tel: 048 4125 634, fax: 048 4125 636
web: bb.sopk.sk
e-mail: sopkrkbb@sopk.sk

 

 

Daňový úrad Banská Bystrica
Nová ul. 13, 975 04
tel.:048/4393111, fax.: 048/4134989
web: www.drsr.sk

 

 

Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica
web: www.financnasprava.sk

 


Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica
Tajovského 28 B, 974 01
tel.: 048/4722026, 048/4722027, fax.: 048/4722036
web: www.sopsr.sk

 

 

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, , 975 90
tel.:048/4 374111
web: www.sazp.sk

 


Štátny archív v Banskej Bystrici
Komenského ulica č. 26, P.O.BOX 224, pošta 1, 974 01
tel.:048/415 29 36, fax.: 048/415 29 36
e-mail: archiv@sabb.vs.sk

 


Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici
Jána Švermu 43, 974 04
tel.:048/4 300 131, fax.: 048/4 300 350
web: www.indprop.gov.sk
e-mail: infocentrum@indprop.gov.sk

 


Slovenský červený kríž - územný spolok Banská Bystrica
Pod Urpínom 6, 975 90
tel.: 048/4 153 039
web: www.redcross.sk

 

 

Krajský súd Banská Bystrica
Skuteckého 7
974 87 Banská Bystrica
web. www.justice.gov.sk

 


Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
web: www.justice.gov.sk

 

 

Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
Partizánska cesta 1
975 62 Banská Bystrica
web: www.genpro.gov.sk

 

 

Slovenská pošta
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica
web: www.posta.sk

 

 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica
Trieda SNP 75
974 89 Banská Bystrica
web: www.hazz.sk

 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica
Komenského 27
974 01 Banská Bystrica
web: www.hazz.sk

 

 

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici
Ul. 9 mája č. 1
974 86 Banská Bystrica
tel.: 0961/601111
web: www.minv.sk

 


Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici
Okružná 19
974 04 Banská Bystrica
tel.: 0961/601 111, fax.: 0961/603 109
web: www.minv.sk
e-mail: orpzbb@minv.sk
 

 


Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9
975 58 Banská Bystrica
web: www.svkbb.eu
e-mail: svkbb@svkbb.euVerejná knižnica Mikuláša Kováča
Lazovná 28
974 01 Banská Bystrica
web: www.vkmk.sk

 

Informačné centrum mladých Banská Bystrica
Tajovského 30
975 90 Banská Bystrica
tel.: 048/4131346
e-mail: bb@icm.sk
web: www.icm.sk

 

Stredoslovenské osvetové stredisko
Námestie SNP 23
975 25 Banská Bystrica
web: www.sosbb.sk


Stredoslovenská galéria
Dolná 8
975 90 Banská Bystrica
web: www.ssgbb.sk

 

 

Sstredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Administratívna budova
Nám. SNP č. 4A
974 01 Banská Bystrica
web: www.stredoslovenskemuzeum.sk

 

 

Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica
web: www.muzeumsnp.sk

 

 

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
Dolná 14, P.O.BOX 293
web: www.uluv.sk

 

 

Štátna opera v Banskej Bystrici
Národná 11
974 73 Banská Bystrica
web: www.stateopera.sk


 


Štúdio tanca v Banskej Bystrici
Komenského 12
974 01 Banská Bystrica
web: www.studiotanca.sk

 

 

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Lazovná 8
975 65 Banská Bystrica
tel.: 048/2455111
fax: 048/2455855
e-mail: podatelna.bb@pamiatky.gov.sk
web: www.pamiatky.sk
 

 


Inšpektorát práce Banská Bystrica
Partizánska cesta 98
974 33 Banská Bystrica
tel.: +421-48-4141741, 2
fax: +421-48-4142108
mail: ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk
web: www.safework.gov.sk

 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Rektorát UMB
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
web: www.umb.sk

 

 

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Jána Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
web: www.aku.sk

 

 

Fakulta zdravotníctva
Slovenská zdravotnícka univerzita

Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica
web: www.szu.sk

 

 

Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31
97401 Banská Bystrica
web: www.slm.sk

 

 

Lesy Slovenskej republiky
generálne riaditeľstvo
Nám. SNP 8
975 66 Banská Bystrica
web: www.lesy.sk

 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Odbor sociálnych vecí a rodiny, Odbor služieb zamestnanosti
Skuteckého 39
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/2440111
Web: www.upsvar.sk/bb

 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Československej armády 7
974 01 Banská Bystrica
Web: www.upsvar.sk/bb

 

 


 


139757256

TitulkaMesto
Úvodná stránka