Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Projekty realizované v sociálnej oblasti

Projekty

realizované v sociálnej oblasti v roku 2019 na území mesta Banská Bystrica

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky www.ia.gov.sk realizuje dopytovo-orientovaný projekt „Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bystrica“.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Trvanie projektu: február 2019 – marec 2021

Cieľ projektu: Podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Realizácia projektu umožní:

  • poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí
  • zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, a podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite
  • vytvoriť vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život
  • podporiť poskytovanie opatrovateľskej služby v tých lokalitách, ktoré ju neposkytujú z dôvodu nedostatku zdrojov
  • vytvoriť/udržať pracovné miesta a podporiť tým zamestnanosť vo všetkých regiónoch SR
  • predchádzať odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru.

Loga


 

Projekty

realizované v sociálnej oblasti v roku 2012 na území mesta Banská Bystrica


Mesto Banská Bystrica realizuje projekt "Od dávok k platenej práci". Projekt bol vypracovaný na základy výzvy OP ZaSI NP 2011/1.1/05 v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Zmluva o poskytnutí NFP s MPSVaR bola podpísaná 5.3. 2012.

Trvanie projektu: apríl 2012 - november 2013.
Hlavný cieľ projektu: „Riešenie dlhodobej nezamestnanosti v lokálnych podmienkach prostredníctvom medzitrhu práce"
Partneri projektu: Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Banskej Bystrici, Centrum vzdelávania neziskových organizácií v Banskej Bystrici.
 

Projektový tím zamestnanci Mesta Banská Bystrica: Ing. Mária Filipová - vedúca projektového tímu, PhDr. Jarmila Badinská - projektová manažérka,
Ing. Beata Farkašová - finančná manažérka, Ing. Marcela Horáková - finančná manažérka, Ing. Tatiana Voskárová - členka projektového tímu,
PhDr. Miroslava Tokovská - členka projektového tímu.
Pre účely realizácie projektu Mesto Banská Bystrica zriadilo neziskovú organizáciu Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých.
 

Za riaditeľku neziskovej organizácie bola dňa 13.6. 2012 správnou radou zvolená RNDr. Mária Kollárová, ktorá zároveň zastáva funkciu manažérky podniku medzitrhu práce.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia www.esf.gov.sk."


 

 

Projekty

realizované v sociálnej oblasti v roku 2011 na území mesta Banská Bystrica

 


 

Návrh programu prepájania služieb zamestnanosti s poskytovaním sociálnych služieb pre dlhodobo nezamestnaných mesta Banská Bystrica


 


139755461

TitulkaMesto
Úvodná stránka