Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu sa nachádza na prízemí mestského úradu - po vstupe do budovy mestského úradu chodba vľavo.


 

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu  
Mgr. Marta Čellárová - vedúca048/ 4330 720marta.cellarova@banskabystrica.sk
Margita Žolnerová - Ohlasovňa pobytu048/ 4330 725margita.zolnerova@banskabystrica.sk
Viera Môciková - Ohlasovňa pobytu048/ 4330 726viera.mocikova@banskabystrica.sk
Gabriela Girovská - Matričný úrad048/ 4330 724gabriela.girovska@banskabystrica.sk
Tatiana Styková - Matričný úrad048/ 4330 722tatiana.stykova@banskabystrica.sk
Tatiana Boborová - Matričný úrad 048/ 4330 723tatiana.boborova@banskabystrica.sk
Andrea Slabejová048/ 4330 726andrea.slabejova@banskabystrica.sk
Mgr. Eva Saktorová048/ 4330 728eva.saktorova@banskabystrica.sk
Janka Demská048/ 4330 721janka.demska@banskabystrica.sk

Úradné hodiny Matriky a ohlasovne pobytu - Matričného úradu

 

Pondelok 8:00 – 15:00  hod.  od 15,00 - 16,00 služba v stanovenej kancelárii
Utorok 8:00 – 15:30  hod.  od 15,00 - 16,00 služba v stanovenej kancelárii
Streda 8:00 – 17:00  hod.  od 16,00 - 17,00 služba v stanovenej kancelárii
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 – 14:00  hod.  od 14,00 - 15,00 služba v stanovenej kancelárii

Počas poslednej hodiny vybavujeme len v určených kanceláriách podľa aktuálneho rozpisu.

 

SLUŽBY MATRIČNÉHO ÚRADU PRE OBČANOV (rozpis kancelárií kde Vás vybavia)


 

SOBÁŠNE DNI NA MESTSKOM ÚRADE BANSKÁ BYSTRICA

Mestský úrad v Banskej Bystrici oznamuje, že od 12. februára 2011 v určených termínoch (soboty) začína vykonávať slávnostné obrady uzavretia manželstva v Sobášnej sieni na Radnici – Nám. SNP 1 v Banskej Bystrici. Sobáše uzatvárané v posledný piatok v mesiaci sa budú vykonávať naďalej vo Veľkej sieni Mestského úradu ul. Československej armády 26, Banská Bystrica.

> SOBÁŠNE  PRIESTORY  Mesta Banská Bystrica - Fotogaléria


 

Informácie

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu oznamuje občanom, že od 1.7.2010 je potrebné k osvedčovaniu fotokópií si so sebou priniesť aj doklad totožnosti (Občiansky preukaz), ktorý sa zapisuje do osvedčovacej knihy.

 

Demografický vývoj v meste Banská Bystrica

Zoznam ulíc v meste Banská Bystrica


 

Vzory tlačív

MATRIČNÝ ÚRAD A OHLASOVŇA POBYTU

Potvrdenie súhlasu s prihlásením občana na trvalý a prechodný pobyt
 Potvrdenie_suhlasu_s_prihlasenim_obcana_na_pobyt.pdf (55.5 kB) (55.5 kB)

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa
 Ziadost_o_oznamenie_miesta_pobytu_obyvatela.pdf (52.8 kB) (52.8 kB)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Návrh na zrušenie trvalého pobytu.pdf (65.7 kB) (65.7 kB)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 návrh na zrušenie pobytu.odt (13.8 kB) (13.8 kB)

Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov
 Vyhlasenie_o_zakaze_vydavania_udajov.pdf (45.8 kB) (45.8 kB)

Čestné vyhlásenie
 Čestné_vyhlásenie.pdf (45.2 kB) (45.2 kB)

Čestné vyhlásenie
 čestné prehlásenie všeobecné.odt (12.1 kB) (12.1 kB)

Splnomocnenie
 Splnomocnenie.pdf (70.1 kB) (70.1 kB)

Splnomocnenie
 Splnomocnenie.doc (16 kB) (16 kB)

Zápis o uzavretí manželstva občana SR v zahraničí
 Zápis_uzavretia_manželstva_v_zahraničí.pdf (51.3 kB) (51.3 kB)

Zápis o narodení
 Zápis_o_narodení.pdf (66.3 kB) (66.3 kB)

Zápis o úmrtí
 Zápis_o_úmrtí.pdf (57.5 kB) (57.5 kB)

Pridanie druhého mena dieťaťa
 Určenie 2.mena pre dieťa ml.ako 15 rokov.pdf (83.8 kB) (83.8 kB)

Pridanie druhého mena dieťaťa
 oznámenie o pridaní  2.mena pre dieťa ml.ako 15 rokov.odt (12.1 kB) (12.1 kB)

Pridanie druhého a tretieho mena dieťaťa
 Určenie 2. a 3. mena pre st.ako 15.rokov.pdf (89.3 kB) (89.3 kB)

Pridanie druhého a tretieho mena dieťaťa
 oznámenie o pridaní 2. a 3. mena pre st.ako 15.rokov.odt (12.5 kB) (12.5 kB)

Pridanie druhého a tretieho mena (k svojmu menu)
 Určenie 2. a 3. mena dospelý.pdf (80.5 kB) (80.5 kB)

Pridanie druhého a tretieho mena (k svojmu menu)
 oznámenie o pridaní 2. a 3.mena.odt (12.2 kB) (12.2 kB)

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode
 Opätovné prijatie priezviska.pdf (74.1 kB) (74.1 kB)

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode
 Opätovné prijatie priezviska-žiadosť.odt (11.4 kB) (11.4 kB)

Žiadosť o vydanie matričného dokladu (RL, SL, ÚL) - iné obce
 Žiadosťo vydanie duplikátu.pdf (48.6 kB) (48.6 kB)

Žiadosť o vydanie matričného dokladu (RL, SL, ÚL) - iné obce
 Žiadosťo vydanie duplikátu.odt (13.3 kB) (13.3 kB)

Žiadosť o vydanie duplikátu bez koncovky - ová
 Žiadosť o výpis RL, SL bez ová.pdf (28.6 kB) (28.6 kB)

Žiadosť o vydanie duplikátu bez koncovky - ová
 Žiadosť o výpis RL, SL bez ová.odt (11.1 kB) (11.1 kB)

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove
 Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf (522 kB) (522 kB)

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla budove
 Žiadosť o zmenu a zrušenie čísla.pdf (338.1 kB) (338.1 kB)

Žiadosť o úpravu mena na slovenský ekvivalent
 Úprava mena na slov. ekvivalent -žiadosť.pdf (63.6 kB) (63.6 kB)

Oznámenie o zmene poradia mien
 Oznámenie o zmene poradia mien.pdf (43.5 kB) (43.5 kB)

Oznámenie o zmene poradia mien
 Oznámenie o zmene poradia mien.odt (10.9 kB) (10.9 kB)

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-218-2006/05159 z 20. apríla 2006 o určení vzorov ohlasovacích lístkov na pobyt pre občanov Slovenskej republiky
 Oznámenie_Pohlasovací_a_odhlasovací_lístok_na_trvalý_pobyt.pdf (95.8 kB) (95.8 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – vjazd do pešej zóny
 Tlačivo-vjazd do PZ - sobaše.pdf (50.6 kB) (50.6 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – vjazd do pešej zóny
 Tlačivo-vjazd do PZ - sobaše.odt (16 kB) (16 kB)

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu


Na úseku matriky:

• vedie knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí a index zápisov do matričných kníh,
• vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými orgánmi štátnej správy,
• plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva, prípravou vykonania obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom, prípravou a posudzovaním dokladov na uzavretie manželstva pred orgánmi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
• vydáva povolenie na žiadosť o uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste,
• prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a o voľbe jeho štátneho občianstva podľa medzinárodných zmlúv a vykonáva o tom záznam do matriky,
• prijíma oznámenia manželky po rozvode manželstva o prijatí predchádzajúceho priezviska, oznámenia o doplnení 2. a 3. mena alebo zmenu priezviska jedného z manželov na spoločné a vydáva o tom potvrdenie,
• overuje odpisy listín a podpisov na listinách, vedie knihy na overovanie odpisov a podpisov,
• zabezpečuje vydávanie iných potvrdení o údajoch zapísaných v matrike a vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
• podáva oznámenia na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov a návrhy na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
• plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov.


Na úseku evidencie:

• vedie evidencie občanov hlásených na trvalý a prechodný pobyt v meste, vedie stály zoznam voličov, evidenciu budov, zabezpečuje ich aktualizáciu, a spracováva hlásenia o sťahovaní pre štatistický úrad,
• vedie evidenciu údajov o štátnom občianstve obyvateľov, hlásených na trvalý pobyt na území mesta,
• zabezpečuje hlásenia pri pridelení, zrušení a zmene čísla budovy a zmeny názvu ulíc a vydáva rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla na budovy pre Správu katastra,
• vydáva potvrdenia o spoločnom pobyte manželov pre súdy k rozvodovému konaniu, potvrdenia o pobyte k uzavretiu manželstva a potvrdenia k úmrtiu občana,
• vydáva rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla na budovy pre Správu katastra.


Na úseku občianskych záležitostí:

• organizačne a výkonne zabezpečuje občianske obrady a slávnosti (uvítanie detí, civilné sobáše, životné jubileá, jubilejné svadby, deň matiek, dni seniorov a iné), vedie o nich agendu a zabezpečuje zápisy do pamätnej knihy mesta,
• zastupuje mesto pri rokovaniach a aktivitách Združení ZPOZ Človek – človeku v SR (krajská a regionálna rada združenia),organizačne a metodicky sa podieľa na všetkých akciách a podujatiach združenia, zastupuje mesto na podujatiach ZPOZ,
• podieľa sa na príprave metodických materiálov a príspevkov, vedie a zabezpečuje zápisy do pamätnej knihy ZPOZ,
• vedie mestskú kroniku a zabezpečuje schvaľovací proces zápisov do Kroniky mesta Banská Bystrica,
• spracúva systém odborného uloženia zbierok pre archivovanie do štátneho archívu.
 

 


 


139755447

TitulkaMesto
Úvodná stránka