Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja

Integrovaná územná stratégia
Udržateľného mestského rozvoja funkčného územia mesta Banská Bystrica

 

V programovom období 2014-2020 bude časť finančných prostriedkov EÚ pripravených na rozvoj regiónov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej aj „IROP“).

 

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP“) ako programový dokument SR na obdobie rokov 2014 – 2020, má za cieľ prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Napĺňanie tohto cieľa sa bude realizovať prostredníctvom regionálnych integrovaných územných stratégií (ďalej aj „RIUS“) na vymedzených územiach 8 samosprávnych krajov v rámci SR. Neoddeliteľnou súčasťou RIUS bude 8 Integrovaných stratégií Udržateľného mestského rozvoja vymedzených na funkčných územiach krajských miest.

 

Regionálna integrovaná územná stratégia (ďalej aj „RIÚS“) je plánovacím nástrojom pre aplikáciu integrovaného prístupu, ktorý sa bude uplatňovať pri realizácii IROP v programovom období 2014 - 2020.

 

Udržateľný mestský rozvoj (ďalej aj „UMR“) je súčasťou regionálnej integrovanej územnej stratégie, ktorý vychádza z integrovaného regionálneho operačného programu.

Zapracovanie UMR do RIÚS predstavuje Integrovaná územná stratégia Udržateľného mestského rozvoja daného mestského funkčného územia. Stratégiu UMR je potrebné nastaviť s dôrazom na potreby daného funkčného mestského územia s najvýraznejším dopadom na rozvoj daného územia. Príprava stratégie UMR je zabezpečovaná v gescií krajského mesta Banská Bystrica za spolupráce ďalších sociálno-ekonomických partnerov z funkčného územia.

 

Udržateľný mestský rozvoj – sa implementuje v zmysle čl. 36 všeobecného nariadenia a v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013, ktorými sa ustanovujú integrované činnosti zamerané na riešenie hospodárskych, environmentálnych, klimatických, demografických a sociálnych výziev, ktoré majú vplyv na mestské oblasti.

 

Do stratégie UMR patrí krajské mesto Banská Bystrica spolu s jeho mestským funkčným územím: Badín, Dolný Harmanec, Harmanec, Horné Pršany, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Nemce, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Tajov, Špania Dolina, Vlkanová.

 

Mesto Banská Bystrica ako Orgán pre koordináciu UMR pripravuje integrovanú územnú stratégiu udržateľného mestského rozvoja funkčného územia mesta Banská Bystrica. Súčasťou stratégie budú aj návrhy konkrétnych projektových zámerov pre realizáciu investičných projektov v mestskom funkčnom území. Tieto majú spĺňať podmienky IROP a budú vyhodnotené ako projektové zámery s najväčším dopadom na rozvoj funkčného územia.

 

,Návrhy konkrétnych projektových zámerov je možné zasielať prostredníctvom vytvoreného formulára na adresu: umr@banskabystrica.sk v termíne do 23. marca 2015. Do formulára je možné zapracovať aj Vaše pripravované projektové zámery z iných operačných programov.

 

Dokumenty na stiahnutie:


 

Pri vypracovávaní konkrétnych projektových zámerov je potrebné dodržať predlohu stanovenú v priloženom dokumente. V opačnom prípade predložené zámery nebudú zohľadnené pri ďalšom spracovávaní dokumentu UMR.

 

REGIONÁLNA INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA Banskobystrického kraja
- hlavný dokument a prílohy


 

 

 


139755626

TitulkaMesto
Úvodná stránka