Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica Archív

Zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Uznesenia, hlasovania, dochádzka, zápisnice, pozvánky


sa zobrazia po kliknutí na zvolený dátum zasadnutia MsZ


 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 12.12.2017

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   B a n s k e j   B y s t r i c i

 

 

Z O Z N A M

 

uznesení prijatých na 21. zasadnutí Mestského zastupiteľstva

v Banskej Bystrici, konaného 12. decembra 2017

 

 

947 - 960 - Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

961 - Voľby prísediacich Okresného súdu v Banskej Bystrici na funkčné obdobie 2018-2022

962 - Zásady rozpočtového hospodárenia - žiadosť o odklad

963 - Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 6

964 - Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov

965 - Návrh Rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2018 – 2020

966 - Územný plán mestskej zóny Ploštiny, Banská Bystrica – žiadosť o odklad

967 - Princípy a zámery budovania detských ihrísk na území mesta Banská Bystrica do konca roka 2018

968 - Opatrenia na zlepšenie stavu ŽP v  meste Banská Bystrica podľa tematických kapitol „Správy o stave životného prostredia v meste Banská Bystrica 2012-2016“

969 - Zmena – doplnenie uznesenia č. 648/2016 zo dňa 8. 11. 2016, ktorým mestské zastupiteľstvo vyhlásilo dobrovoľnú zbierku (v znení uznesenia č. 779/2017 z 21.3.2017)

970 - Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky – úprava bežeckých tratí

971 - Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta a Ceny mesta

972 - Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2018

973 - Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2017 – kontroly hospodárnosti a efektívnosti služieb v oblasti letnej údržby mestských komunikácií v meste Banská Bystrica v rokoch 2015 a 2016 a porovnanie výsledkov

974 - Správa hlavného kontrolóra o  výsledku kontroly č. 9/2017 – kontrola stavu a úrovne vymáhania pohľadávok (vrátane ich zúčtovania a evidencie) v roku 2016 v Základnej škole, Pieninská 27, Banská Bystrica

975 - Správa hlavného kontrolóra o  výsledku kontroly č. 10/2017 – kontrola stavu a úrovne vymáhania pohľadávok (vrátane ich zúčtovania a evidencie) v roku 2016 v Základnej škole, J. Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

976 - Správa hlavného kontrolóra o  výsledku kontroly č. 13/2017 z kontroly vykonanej na základe prijatého uznesenia č. 946/2017 – MsZ zo dňa 07.11.2017 – kontrola sezónnej terasy na Nám. SNP – pred objektom č. 11, hlavne čo sa týka súladu so Zásadami zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení s nájomnou zmluvou

977 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2018

978 - Informácia o  činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 7.11.2017 do 5.12.2017

979 - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 7. novembra 2017

980 - D i s k u s i a

 

 

Ján Nosko, v.r.

primátor mesta

Banská Bystrica


 

V Banskej Bystrici, 18. decembra 2017

Volebné obdobie 2018 - 2022 (zasadnutia MsZ od 22.11.2018 - 2022)
Volebné obdobie 2014 - 2018 (zasadnutia MsZ od 12.12.2014 - 13.11.2018)
Volebné obdobie 2010 - 2014 (zasadnutia MsZ od 20.12.2010 - 28.10.2014)
Volebné obdobie 2006 - 2010 (zasadnutia MsZ od 29.12.2006 do 15.11.2010)
Volebné obdobie 2002 - 2006 (zasadnutia MsZ od 7.1.2003 do 30.11.2006)


 

> Materiály predkladané na zasadnutia mestského zastupiteľstva

 

 

 

 

 

 


 

dnes je: 26.4.2019

meniny má: Jaroslava

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úrad139681424

TitulkaMesto
Úvodná stránka