Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Evidencia psov v meste

Zverejnenie zoznamu prihlásených psov do evidencie

 

Na základe uznesenia MsZ v Banskej Bystrici zo dňa 13. decembra č. 253/2011 zverejňujeme
zoznam všetkých evidovaných psov v meste Banská Bystrica.

Evidenciu psov, v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, vedie oddelenie daní a poplatkov.


 

PesAk je pes chovaný (držaný) na území mesta Banská Bystrica a nie je nahlásený do evidencie psov, ktorú vedie oddelenie daní a poplatkov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta (v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. a VZN č. 3/2014).
Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je držaný na území mesta viac ako 90 dní. Ak pes nie je nahlásený do evidencii psov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta v zmysle zákona. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočnosti oddeleniu daní a poplatkov.
 

Priestupku sa dopustí aj držiteľ psa, ktorý neohlási oddeleniu daní a poplatkov, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutí alebo vyprovokovaný, neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky do 14 dní odo dňa, keď k strate známky došlo. Známka nie je prenosná na iného psa. Náhradná známka sa vydá za náhradu 3,50 € na základe žiadosti držiteľa psa.
 

Držiteľ psa je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (t.j. ak držiteľ vlastní staršieho psa ako 6 mesiacov) podať daňové priznanie na tlačive: „Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“ vrátane prílohy V. Oddiel Priznanie k dani za psa.
 

Držiteľ psa je tiež povinný najneskôr do 30 dní odo dňa zmeny alebo zániku daňovej povinnosti (napr. zmena údajov, ktorá má vplyv na vyrubenie dane, zmena chovného priestoru v meste, zmena počtu držania psov...) podať daňové priznanie k dani za psa na tlačive: „Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“. Pri zániku daňovej povinnosti daňovník vyznačí druh priznania: „čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti“.
 

Nesplnením tejto povinnosti sa držiteľ psa (vlastník) dopúšťa správneho deliktu, za ktorý je správca dane povinný uložiť pokutu nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.
 

 

Upozornenie:
Od 01.01.2013 sa daň za psa platí na základe rozhodnutia, v ktorom je určená aj splatnosť dane (t.j. do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia). Za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

 

 

 

 

 


 


139757272

TitulkaMesto
Úvodná stránka