Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Ako vybaviť žiadosť

 

Ako vybaviť ?

 


Nájdete tu základné informácie potrebné k vybaveniu jednotlivých žiadostí na mestskom úrade. V popise sú uvedené podmienky, lehoty, poplatky a všetky nutné prílohy k jednotlivým žiadostiam. Žiadosti na vyplnenie sa nachádzajú na stránke v sekcii tlačivá a žiadosti.

Vyplnené a podpísané žiadosti spolu s prílohami môže poslať na adresu mestského úradu, alebo odovzdať osobne v klientskom centre mestského úradu.


 

 

DANE A POPLATKY


Poplatok za komunálny odpad - Fyzické osoby
Poplatok za komunálny odpad - Právnické osoby
Daň z nehnuteľností
Daň za ubytovanie
Daň za predajné automaty
Daň za psa
Daň za nevýherné hracie prístroje
Možnosti platenia miestnych daní a poplatkov

 

SPRÁVA MAJETKU MESTA


Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – bytu
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemkov, stavieb
Žiadosť o nájom nehnuteľnosti – pozemkov
Žiadosť o nájom nehnuteľnosti – nebytové priestory
Žiadosť o vyjadrenie k vydaniu osvedčenia podľa § 63 zákl. 323/92 Zb. - vydržanie
Žiadosť o zriadenie vecného bremena

 

PODNIKATEĽSKÉ A OBCHODNÉ ČINNOSTI

Povolenie nočnej prevádzky
Súhlas k predaju na trhových miestach v meste Banská Bystrica
Užívanie verejného priestranstva v meste Banská Bystrica (umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia na poskytovanie služieb, cirkusu, …)
Určenie stanovišťa dopravcu

 

STAVEBNÝ ÚRAD


Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Povolenie terénnych úprav
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Povolenie na odstránenie stavby
Ohlásenie drobných stavieb
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

 

DOPRAVNÉ STAVBY


Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
Povolenie na uzávierku miestnych komunikácií
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií na nadmernú a nadrozmernú prepravu po MK
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – vjazd do pešej zóny
Dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – určenie podmienok uvedenia MK do pôvodného stavu na náklady vlastníka alebo správcu vedenia
Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
Ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu – stavebné úpravy, udržiavacie práce pre miestne a účelové komunikácie
Ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu – drobná stavba pre miestne a účelové komunikácie
Žiadosť o stavebné povolenie – miestne a účelové komunikácie
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby – miestne a účelové komunikácie
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby - miestne a účelové komunikácie
Žiadosť o povolenie na odstránenie objektu dopravnej stavby
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením – miestne a účelové komunikácie
Žiadosť o povolenie predčasného užívania stavby – miestne a účelové komunikácie
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - miestne a účelové komunikácie

 

KOMUNÁLNE SLUŽBY

Užívanie verejného priestranstva (umiestnenie lešenia, VOK, skládky stavebného materiálu, ...)
Užívanie verejného priestranstva (trvalé parkovanie vozidla – vyhradenie parkovacieho miesta)
Užívanie verejného priestranstva (trvalé parkovanie vozidla – vyhradenie parkovacieho miesta na stanovišti taxislužby)

 

MATRIČNÝ ÚRAD


Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Rozhodnutie o určení súpisného čísla na stavbe
Uzavretie manželstva
Vydanie duplikátu matričného dokladu /rodný, sobášny, úmrtný list/
Vydanie rodného listu pre novorodenca
Pridanie druhého a tretieho mena
Ubratie druhého alebo tretieho mena
Zmena poradia mena
Vydanie duplikátu rodného, prípadne sobášneho listu bez koncovky - ová
Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva
Úmrtie
Zápis o matričných udalostiach, ktoré nastali občanom SR v cudzine do OM

 

 

SOCIÁLNA A KRÍZOVÁ INTERVENCIA

 

Viac informáciíí o sociálnej a krízovej intervencii

 

BÝVANIE

 

Viac informácií o referáte bývania

 

SOCIÁLNE SLUŽBY DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI


Viac informácií o sociálnych službách dlhodobej starostlivosti

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Žiadosť o zabezpečenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu
Zabezpečenie zbernej nádoby do domácnosti v rodinnom dome
Zabezpečenie separovaného zberu odpadu
Podnety na zaplnenie kontajnerov na separovaný zber
Podnety na nelegálne skládky odpadov, znečistenie verejných priestranstiev, iné podnety týkajúce sa nakladania s odpadmi
Žiadosť o povolenie stavby studne
Žiadosť o vyjadrenie k vodnej stavbe
Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii, pre stupeň územného a stavebného konania
Žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj znečisťovania ovzdušia
Ohlásenie údajov prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia
Žiadosť o povolenie výrubu dreviny
Podnet na ošetrenie/výrub dreviny na pozemku mesta Banská Bystrica (v správe ZaaRES)
Strata zvieraťa
Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka /SHR/
Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka /SHR/
Oznámenie o trvalom stanovišti včelstiev
Zmena druhu pozemku – žiadosť o stanovisko
Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné využitie plôch zelene
Vyjadrenie k Programu odpadového hospodárstva
Hlučnosť, prašnosť, vibrácie

 

KULTÚRA


Oznamovacia povinnosť o zámere usporiadať kultúrne podujatie na území mesta Banská Bystrica

 


 


139757144

TitulkaMesto
Úvodná stránka